Studiujesz! Praktykuj! <br />Informatycy na staż! – wysokiej jakości program stażowy dla Informatyków!

Cel projektu

Dodano dnia 20 kwietnia, 2016

Celem głównym projektu będzie uzyskanie nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych wśród 40 studentów Informatyki I st.,
w tym 6 kobiet poprzez organizację wysokiej jakości Staży w okresie trwania projektu od 01.05.2016 do 30.04.2017
u pracodawców oraz zapewniające praktyczne wykorzystanie efektów kształcenia na tym kierunku.

Cel główny przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER, poprzez nabycie przez studentów pożądanych
kompetencji na rynku pracy (zawodowe, w zakresie przedsiębiorczości, informatyczne, analityczne oraz komunikacyjne),
dzięki udziałowi w Stażach przygotowanych wspólnie z pracodawcami i powiązanych z praktycznym wykorzystaniem efektów kształcenia dla kierunku Informatyka.

Realizacja stażu w Przedsiębiorstwie będzie odbywać się zgodnie z zaleceniem Rady (2014/C 88/01) z dnia 10.03.2014 r. w sprawie ram jakości staży. (pobierz)

Wartość projektu: 590 500,00 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego (dofinansowanie): 572 785,00 PLN