Studiujesz! Praktykuj! <br />Informatycy na staż! – wysokiej jakości program stażowy dla Informatyków!

Działania i planowane efekty

Dodano dnia 20 kwietnia, 2016

W projekcie zaplanowano realizację 40 staży (wyłącznie sześciomiesięcznych) dla studentów informatyki I stopnia, w którym miesięczny wymiar będzie wynosił min. 120 godzin/m-c, co daje łącznie 720 godzin stażowych.
Podstawą opracowania programów staży będą wytyczne Rady ws. ram jakości staży z 2014 r. oraz informacje zawarte w kierunkowych efektach kształcenia, które określają kompetencje studenta w zakresie zdobytej wiedzy, umiejętności i kompetencji społ. Następnie we współpracy z pracodawcami zostaną wskazane „zadania praktyczne”, które na stażu będzie realizował student, a które wdrażają kierunkowe efekty kształcenia w praktyce . Każdy stażysta będzie miał oddelegowanego opiekuna ze strony pracodawcy, który będzie nadzorował wykonywanie obowiązków na stażu.

W ramach projektu Stażysta nabędzie i udoskonali/wzmocni następujące rodzaje kompetencji:

  1. Kompetencje zawodowe.
  2. Kompetencje komunikacyjne:

            a) umiejętność pracy w grupie

            b) kompetencje interpersonalne

            c) kompetencje językowe

  1. Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości:

            a) doskonalenie kreatywności

            b) podejmowanie inicjatywy (do nowych zadań)

            c) radzenie sobie z ryzykiem i ze stresem

            d) planowanie i realizacja projektów

  1. Kompetencje informatyczne:

            a) wyszukiwanie informacji

            b) prezentowanie informacji

            c) wykorzystywanie  technik ICT

  1. Kompetencje  analityczne

            a) umiejętność rozwiązywania problemów

Najważniejsze etapy projektu:
1. Opracowanie dokumentacji dot. staży (Regulaminu staży, zasad rekrutacji, wzorów formularzy, wzorów umów o   staż, ankiet, kart oceny, oświadczeń itp.)
2. Ogłoszenie rekrutacji w okresie 05-06.2016 r. na kierunku Informatyka I st. celem wyłonienia uczestników projektu (min. 30% danego kierunku) – ustalenie listy rankingowej i rezerwowej stażystów
3. Doprecyzowanie z pracodawcami programów stażowych powiązanych z kierunkowymi efektami kształcenia – określenie zakresu i obowiązków stażysty (05.2016 r.).
4. Podpisywanie umów stażowych – 06.2016 r.; 07.2016 r.
5. Realizacja 40 staży u pracodawców w okresie 08.2016-02.2017 r. (rozpoczęcie stażu w 08.2016 lub w 09.2016 r.)
6. Przeprowadzenie badania przez Opiekunów na stażystach celem weryfikacji zdobytych kompetencji na stażu opisanych w programie stażowym (1 i 6 m-c stażu, badanie porównawcze z wystawioną rekomendacją przez opiekuna stażu)
7. Monitoring staży i sprawozdawczość (raporty ze strony Stażysty, listy obecności, ankieta dot. uzyskanych kompetencji i efektów kształcenia po stażu przeprowadzone przez opiekuna, zaświadczenie ze stażu, dokumentacja zdjęciowa ze stażu – wykonuje student podczas stażu)
8. Rozliczenie projektu i złożenie końcowego wniosku w NCBiR (04.2017).